วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

การเขียนบล็อก

                                           

 

                                นิชาภัทร  ประชัน 
ประวัติส่วนตัว

วันที่   20  กันยายน  2557

ประวัติส่วนบุคคลชื่อ   นางสาวนิชาภัทร  ประชัน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน

สถานศึกษา  โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อำเภอ    บางพลี         จังหวัด   สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์    10540

สัญชาติ       ไทย     เชื้อชาติ    ไทย      ศาสนา   พุทธ

เกิด     14    ธันวาคม   2519

ภูมิลำเนา      99   หมู่ 1   บ้านบึงมะลู  ต.บึงมะลู  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  33110

เบอร์โทร       087-0330740

การศึกษา     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                      รัฐศาสตร์บัณฑิต  

                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง         ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                      เอกการปฐมวัยศึกษา